Kancelária poskytuje komplexné právne služby na vysokej úrovni vo všetkých odvetviach práva so špecializáciou na obchodné a občianske právo
slovenským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám. Kancelária flexibilne reaguje na požiadavky klienta a preto na jeho požiadanie zabezpečuje aj externé služby spolupracovníkov v oblasti práva, daní a mediácie.

POUČENIE o zásadách ochrany osobných údajov

Advokátska kancelária JUDr. Jozef Pojdák - advokát, IČO: 30849551, so sídlom: Sv. Cyrila a Metoda 842/12, 900 29 Nová Dedinka, zap. v SAK č. 3818 (ďalej aj „kancelária“), ako subjekt, ktorý spracúva osobné údaje určitých dotknutých osôb týmto prehlásením poskytuje podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov, dôvodoch ich spracovania a právach dotknutej osoby súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

Kancelária spracúva osobné údaje požadované ad hoc od dotknutých osôb s cieľom:

  • poskytovať právne služby klientom a vykonávať advokátske povolanie;
  • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
  • chrániť oprávnené záujmy kancelárie, klientov a iných osôb.

S prihliadnutím na účinnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), ako aj na účinnosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi, ktorý prijala Slovenská advokátska komora, je potrebné, spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v spôsobom zodpovedajúci novým požiadavkám v súlade s aktuálnou právnou úpravou.

Cieľom nasledovného textu je prakticky a prehľadne informovať dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov a ochrane súkromia. Pokiaľ bude potrebné ktorúkoľvek časť nasledovného prehlásenia vysvetliť dotknutej osobe, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie osobných údajov dotknutej osoby, je možné kedykoľvek kontaktovať kanceláriu, a to písomne na adrese: JUDr. Jozef Pojdák - advokát, so sídlom: Sv. Cyrila a Metoda 842/12, 900 29 Nová Dedinka, telefonicky na tel. č.: 0905 909 470 alebo emailom: pojdak@ak-pojdak.sk.

Zásady ochrany osobných údajov prehlásenie Advokátskej kancelárie - Stiahnuť dokument

Partneri

:: Dane, účtovníctvo
:: Mediácie
:: Exekútorsky úrad
:: Spolupracujúca advokátska kancelária

Právne oblasti

:: obchodné právo  :: občianske právo  :: správne právo
:: pracovné právo   :: trestné právo   :: cirkevné právo
V rámci poskytovaných služieb Vám ponúkame právne zastúpenie pred súdmi a štátnymi orgánmi. Ďalej poskytujeme právne poradenstvo a mimosúdne riešenie sporov.

Kontakt

Advokátska kancelária
JUDr. Jozef Pojdák
Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka
mobil: 0905 909 470
e-mail: advokat@ak-pojdak.sk