Kancelária poskytuje komplexné právne služby na vysokej úrovni vo všetkých odvetviach práva so špecializáciou na obchodné a občianske právo
slovenským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám. Kancelária flexibilne reaguje na požiadavky klienta a preto na jeho požiadanie zabezpečuje aj externé služby spolupracovníkov v oblasti práva, daní a mediácie.Právne oblasti

Ponúkame právne služby a poradenstvo v slovenskom, českom a anglickom jazyku v nasledovných odvetviach:

Obchodné právo

 • Príprava, analýzy a pripomienkovanie obchodno-právnych zmlúv
 • Právo obchodných spoločností a družstiev (ich založenie, zmena právnej formy, likvidácia a výmaz, zvyšovanie a znižovanie základného imania, vzťahy medzi spoločníkmi)
 • Zastupovanie pred Obchodným registrom príslušných Okresných súdov
 • Zabezpečenie zápisu zmien v obchodnom registri a živnostenskom registri
 • Mimosúdne riešenie obchodných sporov
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka, najmä vymáhanie splatných pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Právo cenných papierov
 • Zmenkové a šekové právo
 • Bankové a finančné právo (styk s bankami, poisťovňami a inými finančnými inštitúciami, úverové poradenstvo)
 • Daňové právo (zastupovanie klientov pred daňovými úradmi, právne poradenstvo v oblasti daní a vedenia účtovníctva)
 • Medzinárodné obchodné právo

Občianske právo

 • Príprava, analýzy a pripomienkovanie občiansko-právnych zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, nájomná a podnájomná zmluva, príkazná zmluva, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o združení)
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka
 • Ochrana osobnosti
 • Vlastnícke právo (jeho nadobúdanie, trvanie a strata, vyvlastnenie, spoluvlastníctvo, susedské spory, byty a nebytové priestory, kataster nehnuteľností)
 • Vecné práva k cudzej veci (záložné právo, vecné bremeno, zádržné právo)
 • Právo nehnuteľností (spisovanie kúpnych, darovacích a iných občianskoprávnych zmlúv, prevod a nájom nehnuteľností)
 • Pozemkové právo (vyporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam a ich prevody )
 • Rodinné právo ( rozvod, výživné, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva spoluvlastníctvo manželov, adopcia / osvojenie, opatrovníctvo / poručníctvo)
 • Dedičské právo ( spisovanie závetov, listín o vydedení, zastupovanie klienta v dedičskom konaní a v sporoch týkajúcich sa tohto konania )
 • Právo duševného vlastníctva ( autorské právo, práva z patentov, vynálezov, dizajnov, obchodných mien, obchodných tajomstiev, ochranné známky, licencie, know-how, goodwill, franchising )

Správne právo

 • Správne konania pred ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorých výsledkom je vydanie rôznych druhov povolení, licencií, súhlasov
 • Správne súdnictvo
 • Stavebné konanie
 • Kolaudačné konanie
 • Priestupkové konanie
 • Konanie vo veci živnostenského registra
 • Právo životného prostredia
 • Právo odpadového hospodárstva
 • Colné právo
 • Devízové právo

Pracovné právo

 • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovede zo strany zamestnávateľa, resp. zamestnanca a všetkých druhov podaní podľa Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.
 • Právne posúdenie pracovnoprávnych vzťahov
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi
 • Vypracovanie pracovných interných predpisov
 • Výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru a dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Náhrada škody v pracovnom práve
 • Ochrana zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnom práve
 • Zabezpečenie pracovných povolení pre cudzincov

Trestné právo

 • Kvalifikovaná účasť a ochrana práva účastníka počas trvania celého trestného konania
 • Vyhľadávanie dôkazov na ochranu práv klienta
 • Zastupovanie obvinených / obžalovaných v trestom konaní
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • Vypracovanie komplexných právnych analýz
 • Kvalifikované spísanie trestných oznámení, sťažností a iných podaní
 • Podávanie opravných a mimoriadnych opravných prostriedkov

Partneri

:: Dane, účtovníctvo
:: Mediácie
:: Exekútorsky úrad
:: Spolupracujúca advokátska kancelária

Právne oblasti

:: obchodné právo  :: občianske právo  :: správne právo
:: pracovné právo   :: trestné právo   :: cirkevné právo
V rámci poskytovaných služieb Vám ponúkame právne zastúpenie pred súdmi a štátnymi orgánmi. Ďalej poskytujeme právne poradenstvo a mimosúdne riešenie sporov.

Kontakt

Advokátska kancelária
JUDr. Jozef Pojdák
Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka
mobil: 0905 909 470
e-mail: advokat@ak-pojdak.sk